V České republice není u profese realitního zprostředkovatele vyžadováno dosažení určitého stupně vzdělání, kvalifikace, složení odborné zkoušky či odpovídající doba praxe v oboru. Může jím tedy být v současné době téměř kdokoliv. Jejich činnost spadá do tzv. volné živnosti. Stačí si na živnostenském úřadě zažádat o vystavení živnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

„Současná situace kolem činnosti realitních zprostředkovatelů je nepřehledná a problematická. Jasná a stručná pravidla, definující základní pojmy a podmínky pro výkon činnosti, posílí ochranu práv spotřebitelů a zvýší důvěru v realitní služby. Nová pravidla také přispějí ke snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Přitom znalost legislativy související zejména s vlastnictvím a nakládáním s nemovitými věcmi je jedním ze základních předpokladů pro profesionální působení realitního zprostředkovatele na trhu. Znalosti z oblasti práva jsou obzvláště v současné době zásadní, a to i s ohledem na přijetí nového kodexu občanského práva a všech souvisejících předpisů, které mají zásadní dopad na fungování současného realitního zprostředkování.
Nízká odbornost realitních zprostředkovatelů významně přispívá k množství sporů, které musí řešit soudy. Přesná statistika soudních sporů v realitní oblasti bohužel neexistuje, ale v dostupné evidenci soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů se v posledních letech stále častěji projednávají případy týkající se činnosti realitních kanceláří.

Iniciativou pro zahájení přípravy návrhu věcného záměru zákona byly především stále se opakující problémy související s činností realitních zprostředkovatelů, které vyústily až do situace, kdy se touto problematikou začal ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj zabývat Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na základě zadání hospodářského výboru vznikla v roce 2012 rozsáhlá studie - Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení, která se stala jedním z východisek pro přípravu návrhu věcného záměru zákona.

Mezi hlavní cíle navrhovaného věcného záměru zákona bude patřit:

  • definice realitního zprostředkování, specifikovat podmínky pro výkon této činnosti z hlediska požadavků na odbornou a osobní způsobilost, nastavit dozorové a sankční mechanismy
  • posílit ochranu práv spotřebitelů – upravit podmínky pro přijímání peněžních prostředků, nastavit parametry pojištění odpovědnosti, nastavit pravidla pro poskytování informací
  • zvýšit důvěru spotřebitelů v realitní služby – s pomocí nových pravidel pro výkon této činnosti zvýšit důvěru v realitní zprostředkovatele a zvýšit tak podíl transakcí uskutečněných za účasti realitního zprostředkovatele. Nová pravidla by měla přispět ke snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu

Zároveň bude tímto nařízením vlády nově definována činnost „Realitní zprostředkování“ v rámci vázané živnosti, a to následujícím způsobem:

„Zprostředkování koupě, prodeje a směny nemovitých věcí, jakož i práv k nim se vztahujících včetně nájemních a jiných užívacích práv. Zprostředkování převodu práv a povinností plynoucích z členství v bytovém družstvu.“

Cílem právní úpravy bude stanovení pravidel pro samotné realitní zprostředkování, tzn., že na prodej a pronájem vlastních nemovitostí a nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje se ustanovení zákona o realitním zprostředkování nebudou vztahovat.

Odborná způsobilost bude dokládána následujícími doklady:

  • u vysokoškolského vzdělání ověřenou kopií diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia
  • u středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou ověřenou kopií maturitního vysvědčení
  • v případě praxe ověřenou kopií pracovní smlouvy; přiznáním k dani z příjmů, ze kterého bude patrné, že šlo o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost; případně doložením konkrétním smluv o realitním zprostředkování, ze kterých bude zřejmé, že se žadatel této činnosti prokazatelně po stanovenou dobu soustavně věnoval
  • osvědčením o úspěšném absolvování profesní kvalifikace „obchodník s realitami“ podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

Tento věcný záměr byl předložen vládě, kdy se 18.ledna 2016 takto vyjádřil předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka.

„Vláda schvaluje návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování a ukládá ministryni pro místní rozvoj zpracovat a vládě do 31. prosince 2016 předložit návrh zákona tohoto usnesení s tím, že do tohoto návrhu zákona budou zapracovány připomínky uvedené ve stanovisku Legislativní rady vlády.“

Ministerstvo pro místní rozvoj, jež je předkladatelem zákona, bude nyní pracovat na jeho přesném znění.

Jen pro zajímavost, Česká republika se řadí společně s Rumunskem, Španělskem, Nizozemskem a Lotyšskem mezi 5 zemí, které nemají činnost realitních zprostředkovatelů upravenou právními předpisy.( zdroj: CEPI)

Přinese takto schválený zákon užitek?

Již dle výše zmíněných důvodů, je zřetelné, že ano. V dnešní době se různé transakce s nemovitostmi provádějí raději mimo realitní kanceláře. Lidé přestávají důvěřovat realitním makléřům. Mnozí z nich mají špatné zkušenosti, které nedělají dobrou reklamu. Tento zákon by mohl vše napravit a obnovit důvěru klientů ke vztahu k realitním kancelářím a jejich zprostředkovatelům. Na  jeho schválení si musíme ještě chvíli počkat. Účinnost zákona o realitním zprostředkování je uvažována k 1. 10. 2017.

Jaký je Váš názor na připravovaný zákon? Změní Váš pohled na realitní kanceláře a jejich zprostředkovatele? Může vůbec zastavit vlnu nedůvěry, která nyní vládne na realitním trhu s nemovitostmi skrze realitní makléře? Podělte se s námi, Vaše názory nás zajímají.